سه شنبه ,۸ فروردین ۱۳۹۶, ۱۲:۳۲

انتقال دامنه

نام دامنه را به همراه کد انتقال که از صاحب امتیاز فعلی دامنه دریافت نموده اید وارد نمایید و بر روی کلید ارسال کلیک نمایید.


* = ضروری

انتقال DNS

نام دامنه را به همراه دی ان اس سروهای جدید وارد نمایید و بر روی کلید ارسال کلیک نمایید.
*


* = ضروری

تغییر رابط ها

نام دامنه را به همراه رابط های جدید وارد نمایید و بر روی کلید ارسال کلیک نمایید.


* = ضروری